Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw administracyjnych dotyczących niesłusznego ustalania i zwrotu opłat adiacenckich naliczanych przez urzędy administracji.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 2.04.2007r., sygn. akt SK 19/06, opubl: OTK seria A rok 2007, Nr 4, poz. 37 stwierdził, że art. 98 ust. 4 w związku z art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 lutego 2000 r. do dnia 21 września 2004r. jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji przez to, że narusza zasadę ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Wyrok ten wszedł w życie w dniu 18.04.2007r. Po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego osobom, które wcześniej uiściły opłatę adiacencką na podstawie niezgodnych z prawem przepisów, uzyskały możliwość wznowienia zakończonego postępowania i żądania zwrotu pobranych na podstawie niezgodnych z Konstytucją opłat.

W opinii Kancelarii również obecnie obowiązujące przepisy dotyczące naliczania i pobierania opłat adiacenckich są niezgodne z Konstytucją, Konwencją o ochronie praw człowiek i podstawowych wolności oraz Protokołem nr 1 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności .

W szczególności przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami doprowadzają do dyskryminowania części obywateli w ten sposób, że pozwalają na naliczenie opłat adiacenckich w stosunku do części osób, dopuszczają możliwość naliczania opłat adiacenckich w różnych wysokościach jak również pozwalają na ich nie naliczanie w stosunku do innych obywateli. Przepisy te pozostawiają administracji całkowitą swobodę w zakresie ustalenia wysokości opłat w przedziale od 1 do 30% lub 50% nie precyzując żadnych przesłanek uzasadniających przyjęcie takiej, a nie innej wysokości opłaty adiacenckiej lub całkowitej rezygnacji z tej opłaty.

W konsekwencji część obywateli w podobnym położeniu może nie płacić opłaty adiacenckiej, część obywateli może ją płacić w różnej wysokości, a w stosunku do części obywateli opłata adiacencka ustalana jest w maksymalnej wysokości. Taka regulacja prowadzi do bezzasadnego różnicowania podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej. W sposób rzeczywisty opłata adiacencka może prowadzić do faktycznego wywłaszczenia z prawa własności, często też jej wysokość nie ma też żadnego związku z "nakładami" poniesionymi przez organa administracji na nieruchomości obciążone tą opłatą. Opłata adiacencka w części przypadków stanowi wręcz element "kary" stosowanej względem tych obywateli, którzy domagają się odszkodowań w słusznej wysokości za grunty przeznaczone pod drogi publiczne.

Celem działań prowadzonych przez Kancelarię jest doprowadzenie do zwrotu niesłusznie uiszczonych opłat adiacenckich.

KANCELARIA ADWOKACKA CEZARY KOZLOWSKI